תקנון תנאי שימוש

1.              מבוא

1.1.                  ברוכים הבאים לשירות הענקת מתנות לבעלי אירועים easy2give, המופעל על ידי חברת גואינג דאץ' בע"מ (להלן: "החברה").

1.2.                  השירות האינטרנטי לעניין תקנון זה משמעו שירות אינטרנט easy2give הניתן באתר שכתובתו: http://www.easy2gift.co.il/ (להלן: "האתר") לבקשת מקבלי המתנה (כהגדרתם להלן) בעלי האירוע ובמסגרת זאת כל התכנים, החומרים, שירותים, הממשקים ו/או מידע מכל סוג שהוא המוצגים באתר האינטרנט המאפשר את מתן המתנה באמצעות שירות easy2give ובכלל זה, כל טקסט שהוא, תמונה, גרפיקה, שרטוט, ציור, צילום, רישום, לוגו, תוכן אודיו-וויזואלי, והנפשה המוצגים באתר (לעיל ולהלן: "השירות האינטרנטי").

1.3.                  השימוש בשירות האינטרנט כפוף להוראות ולתנאים המופיעים במסמך זה ו/או ביתר התכנים המוצגים על גבי האתר (להלן: "תנאי השימוש"), ואלה חלים, ללא תנאי, על כל משתמש באתר (להלן: "המשתמש/ים" או "נותן המתנה").

1.4.                  תנאי השימוש מיועדים לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

1.5.                  כותרות הפרקים להלן מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמשים ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש.

1.6.                  עליך לקרוא בעיון את תנאי השימוש בטרם תיכנס ו/או תעשה שימוש באתר ו/או בשירות האינטרנטי.

1.7.                  כל שימוש באתר ו/או בשירות האינטרנטי יעיד כי קראת והסכמת לתנאי השימוש, ללא כל הגבלות וסייגים. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר ו/או בשירות האינטרנטי.

1.8.                  החברה רשאית בכל עת ומבלי לתת על כך הודעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את תנאי השימוש על ידי עדכון של מסמך זה, ושינוי זה יחייב את המשתמשים לכל דבר ועניין.

1.9.                  החברה משקיעה מאמצים סבירים על מנת להבטיח את התחזוקה והזמינות של השירות האינטרנטי והתכנים המוצגים במסגרת האתר, אולם, על אף מאמצי החברה, פעילות האתר ו/או השירות האינטרנטי עשויה להיות מופרעת, מופסקת, מושהית או מעוכבת, באופן קבוע או זמני, בשל גורמים או אירועים אשר אינם בשליטת החברה או שלא מרצונה.

1.10.              השימוש באתר ו/או בשירות האינטרנטי הינו למטרת שימוש פרטי אישי של המשתמשים בלבד ואסור להשתמש באתר ו/או בשירות האינטרנטי באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות ו/או לשם העתקה, שכפול, שיווק, העמדה לרשות הציבור, תרגום, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, הפצה ו/או כל שימוש אחר בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב של החברה.

2.              זכאות להשתמש באתר ו/או בשירות האינטרנטי

2.1.                  כל אדם, לרבות חברה, רשאים להשתמש באתר ו/או בשירות האינטרנטי (כהגדרתם להלן), בכפוף למילוי התנאים המצטברים שלהלן:

2.1.1.                      המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות;

2.1.2.                      ככל שהמשתמש הנו אדם, מלאו לו 18 שנים;

2.1.3.                      ככל שהמשתמש הנו אדם, הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה;

2.1.4.                      בבעלות המשתמש תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט;

2.1.5.                      המשתמש הנו בעלים של כרטיס אשראי ישראלי ו/או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי;

2.2.                  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה ו/או חברת האשראי רשאית למנוע מכל נותן מתנה להשתמש באתר ו/או בשירות האינטרנטי, באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש ו/או להתנות את מתן השירות בהמצאת פרטים ומסמכים מזהים בעניינו של המשתמש ו/או לסרב להעניק את השירותים למי מהמשתמשים והכל על פי ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ו/או חברת האשראי.

3.              השירות

3.1.                  החברה מספקת שירות המאפשר למשתמשים בשירות האינטרנטי להעניק לבעלי אירועים (כדוגמת חתונות, בר/בת מצווה בריתות וכו') (להלן: "מקבל/י המתנה") מתנות באמצעות כרטיסי אשראי ובתשלומים (להלן בהתאמה: "המתנה" ו"השירות/ים").

3.2.                  על מנת לספק את השירות, נדרש כל משתמש למלא באופן מלא ומדויק את הפרטים אשר יידרשו ממנו לעניין זה ובכלל זה פרטי זיהוי ופרטי אמצעי תשלום של המשתמש וכן את שמותיהם של בעלי האירוע, מקבלי המתנה. מתן השירות כפוף להשלמה מלאה ונכונה של הפרטים כאמור לעיל.

3.3.                  המתנה אשר הוענקה על ידי המשתמש תועבר למקבל המתנה (בהתאם לפרטים אשר הוזנו בשירות האינטרנטי לעניין זה)באמצעות חברת ישראכרט בע"מ (לעיל ולהלן: "חברת האשראי") עימה התקשרה החברה בהסכם לסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב.

3.4.                  סכום המתנה המרבי אותו ניתן להעניק במסגרת ביצוע חיוב בכרטיס אשראי אחד הינו 5,000 ₪ (חמשת אלפים שקלים חדשים). כמו כן, ניתן לשלם את סכום המתנה ב-6 (שישה) תשלומים סה"כ והכל בכפוף לתשלום עמלות השירות והאשראי.

3.5.                  חברת האשראי תעביר למקבל המתנה את מלוא סכום המתנה בתוך 4 ימי עסקים מיום האירוע למעט ככל שיחולו עיכובים אשר לא תלויים בחברה ו/או שאינם בשליטתה.

4.              ביטול השירות ו/או הכחשת העסקה

4.1.                  כל משתמש רשאי לבטל את המתנה שהעניק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו.

4.2.                  ביטול השירות ייעשה אך ורק בהודעה בכתב.

4.3.                  ידוע לנותן המתנה כי במקרה בו יבטל את העסקה תפנה החברה למקבל המתנה ותחייבו בהשבת המתנה.

5.              התמורה

5.1.                  המשתמש מצהיר ומסכים כי עצם השימוש בשירות האינטרנטי מהווה הסכמה והרשאה לכך שהחברה תהיה רשאית לחייב את כרטיס האשראי של המשתמש בעמלות שעליו לשלם לחברה, לחברת הסליקה ולחברת האשראי (להלן: "עמלות השירות והאשראי"). סכום עמלות השירות והאשראי יופיע בפני המשתמש טרם ביצוע החיוב בכרטיס האשראי של המשתמש. מובהר כי גובה עמלות השירות והאשראי עלול להשתנות מעת לעת וידוע למשתמש והוא מסכים לכך כי סכום עמלות השירות והאשראי שיופיע טרם ביצוע החיוב בכרטיס האשראי הוא הסכום בו הוא יחוייב ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה בעניין.

5.2.                   מובהר בזאת כי סכום עמלות השירות והאשראי אשר ייגבה בגין חיוב בודד בכרטיס האשראי יהיה בסך של 6.90 ₪ (שישה שקלים ותשעים אגורות) בלבד.

5.3.                  החיוב יתבצע באמצעות אמצעי התשלום אשר נמסרו על ידי המשתמש כאמור בסעיף ‎3.2 לעיל.

5.4.                  מתן השירות והעברת המתנה למקבל המתנה כפופה לאישור הפעולה על ידי חברת האשראי אשר באמצעותה התחייב נותן המתנה לבצע את התשלום. מובהר בזאת כי ללא קבלת אישור חברת האשראי לא ניתן יהיה לאשר את הענקת המתנה.

5.5.                  מובהר בזאת כי במידה וחברת כרטיסי האשראי של נותן המתנה תסרב לכבד את התחייבויותיו תבוטל המתנה, והשירות לא יסופק, במקרה זה יחויב נותן המתנה בסכום עמלות השירות והאשראי.

5.6.                  ככל שמשתמש יהיה מעוניין לקבל מהחברה חשבונית מס בגין עמלות השירות והאשראי ששולמו על ידו, רשאי המשתמש לפנות לחברה באמצעות דואר אלקטרוני office@easy2give והחברה תמציא למשתמש חשבונית מס.

6.              איסור הלבנת הון

6.1.                  המשתמש מתחייב למסור לחברה נתונים מדויקים. ידוע למשתמש כי מסירת פרטים כוזבים על ידו הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. למען הסר ספק מובהר כי, החברה וחברת האשראי תהינה רשאיות לנקוט בכל צעד משפטי כנגד כל משתמש אשר מסר פרטים כוזבים, כולל פנייה לערכאות בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או מי מטעמה.

6.2.                  המשתמש מסכים מצהיר כי השימוש אשר ייעשה על ידו בשירות ייעשה אך ורק לצורך פעילות חוקית, כי אין בעשיית שימוש בשירות על ידו משום הפרה של חוק איסור הלבנת הון ומימון טרור, תשס"א-2001 וכן כל הוראות דין אחר וכי בכל מקרה של הפרת סעיף זה יישא המשתמש באופן בלעדי במלוא האחריות, לרבות אחריות פלילית.

6.3.                  המשתמש מסכים ומצהיר כי ידוע לו שהחברה תהא רשאית למנוע ו/או לעכב העברת מתנה ו/או להעביר כל מידע אודות משתמש ו/או מקבל מתנה ככל שתידרש לעשות כן על ידי משטרת ישראל ו/או על ידי כל גורם מוסמך אחר לרבות חברת האשראי.

7.              אחריות

7.1.                  החברה תעשה כמיטב יכולתה לספק את השירותים ומשקיעה מאמצים סבירים על מנת להבטיחאת התחזוקה והזמינות של האתר ו/או השירות האינטרנטי, אולם, על אף מאמצי החברה, פעילות האתר ו/או השירות האינטרנטי עשויים להיות מופרעים, מופסקים, מושהים או מעוכבים, באופן קבוע או זמני, בשל גורמים או אירועים אשר אינם בהכרח בשליטת החברה או שלא מרצונה. החברה אינה מתחייבת כי האתר ו/או השירות האינטרנטי יהיו ללא הפרעות או ללאתקלות, או כי הפרעות או תקלות תתוקנה, או כי האתר ו/או השירות האינטרנטי יהיו נקיים מוירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים.

7.2.                  השימוש באתר ו/או בשירות האינטרנטי הינו "כפי שהוא" ("AS IS") על פי שיקול דעתו הבלעדי של המשתמש. המשתמש מסכים ומאשר כי האחריות לכל סיכון ו/או נזק ו/או הוצאה, בין ישירים ובין עקיפים, אשר עשויים להיגרם ו/או אשר יגרמו למשתמש ו/או למי מטעמו כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בשירות האינטרנטי, כולם או חלקם, כולל, בין היתר, כלהחלטה שהמשתמש עשוי לקבל בהתבסס על הדיוק, השלמות, האמינות והשימושיות של התוכן, מוטלת עליו בלבד. המשתמש פוטר את החברה מכל אחריות בגין כל נזק, הפסד, הוצאות ותשלומים העלולים להיגרם לו, במישרין או בעקיפין כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בשירות האינטרנטי.

7.3.                  החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה אשר ייגרמו למשתמשים, מכל סיבה שהיא, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בשירות האינטרנטי, לרבות בין היתר, כתוצאה מכשלים ו/או הפרעות בפעילותם של האתר ו/או בשירות האינטרנטי.

7.4.                  בכל מקרה, החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של נותן המתנה ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

7.5.                  נותן המתנה מתחייב לשפות את החברה, או מי מטעמה, מיד עם דרישתם הראשונה בגין כל תביעה, טענה, דרישה, נזק ו/או אבדן רווח, תשלום, לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד, עקב הפרת תנאי השימוש.

8.              הגנת הפרטיות

8.1.                  החברה מתחייבת לעשות ככל שביכולתה תוך שימוש באמצעים סבירים ומקובלים לשמור על סודיות פרטי כל המשתמשים (בעלי האירוע ונותני המתנה) שנמסרו בעת ביצוע פעולות באתר ו/או בשירות האינטרנטי, לא להעביר פרטים אישיים אלו לאף גורם זר אחר למעט למקבלי המתנה ולחברת האשראי וכן לכל גורם ו/או רשות מוסמכת אחרת. מבלי לגרוע באמור לעיל, החברה רשאית להשתמש במידע זה לצרכיה האישיים מבלי לחשוף נתונים אישים של המשתמשים.

8.2.                  מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אשר על כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ולהשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש או למקבל המתנה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

8.3.                  בכפוף לאמור בסעיף ‏8.1 לעיל ובסעיף ‏9.2 להלן, החברה לא תעביר פרטים של משתמש לצד שלישי, ללא אישורו מראש ובכתב, זולת השימוש הנדרש לצורך מתן השירותים למשתמש בשירות האינטרנטי.

8.4.                  למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של המשתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, או אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

8.5.                  משתמש באתר ו/או בשירות האינטרנטי מצהיר ומתחייב כי כל הפרטים שיוזנו על ידו בשירות האינטרנטי יהיו נכונים אמיתיים ומדויקים. חל איסור על המשתמש להזין לשירות האינטרנטי ולצורך קבלת השירותים פרטים של אדם אחר ללא הסכמתו.

8.6.                  לחברה לא תהיה כל חבות במקרה שהמשתמש בשירות האינטרנטי יעביר או יודיע לחברה או לצדשלישי, בין אם במסגרת השירות האינטרנטי או מרצונו, את פרטיו האישיים של אדם אחר (לרבות ומבלי לגרוע, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכדומה) מבלישהמשתמש בשירות האינטרנטי קיבל תחילה את הסכמתו של אותו אדם. במקרה כזה, הודעה זו תיעשה עלאחריותו הבלעדית של המשתמש בשירות האינטרנטי.

9.              הפניות הראשוניות והצעות עתידיות

9.1.                  המשתמש מאשרר בזאת מפורשות את פניותיה הראשוניות (פניות שנעשו טרם שימושו באתר ו/או בשירות האינרטנטי) של החברה אליו בדואר אלקטרוני, בכתב, בהודעות SMS או בע''פ, בהתאם למידע שהתקבל אודותיו מטעם מקבלי המתנה, וזאת על מנת שיוצעו לו השירותים. מובהר, כי הפניות הראשוניות שבוצעו אל המשתמש נעשו בהתאם לרשימות שסופקו על ידי מקבלי המתנות וכי החברה פנתה אל המשתמש בשמם. כל פניה מצד המשתמש בעניין זה תעשה אל מקבלי המתנות בלבד וידוע לו והוא מסכים לכך שמקבלי המתנות הם האחראים היחידים בפניית החברה אל המשתמש.

9.2.                  מתוך רצון להמשיך ולהעניק לך רמת שירות גבוהה, החברה עשויה לפנות אלייך, מעת לעת, עם הצעות לרכישת מוצרים ושירותים שונים, מבצעים וכדומה (להלן: "ההצעות"). כמו כן, החברה עשויה להעביר את פרטייך לצדדים שלישיים, על מנת שאותם צדדיים שלישיים יפנו אלייך, מעת לעת, עם הצעות לרכישת מוצרים ושירותים שונים מטעמם (להלן: "הצעות של צדדים שלישיים")

9.3.                  שים לב, כי מסירת מידע אודותייך תלויה ברצונך ובהסכמתך. בשימושך בשירות האינטרנטי, הנך מאשר שמירת מידע אודותייך במאגרי המידע של החברה. וזאת, לצורך מתן השירות המתואר בהסכם זה וכן לצורך משלוח ההצעות וההצעות של צדדים שלישיים, לרבות בדואר אלקטרוני, בשיחת טלפון ו/או בהודעת SMS.

9.4.                  בעת שימוש בשירות האינטרנטי תופיע הודעה בדבר הצעות עתידות של צדדים שלישיים כאמור. ככל שלא תהיה מעוניין כי פרטייך יועברו לצדדים שלישיים, תוכל לציין זאת גם בעת השימוש בשירות האינטרנטי.

9.5.                  באפשרותך להודיע לחברה, בכל עת ומכל סיבה שהיא, על אי רצונך להמשיך ולקבל את ההצעות וההצעות של צדדים שלישיים באחת מן הדרכים שלהלן: בדוא"ל: info@easy2give.co.il; בטלפון: *5055; בכתובת: הצבר 6, אזור.

10.          קנין רוחני

10.1.              המשתמש מסכים בזאת באופן מפורש לכך שהחברה תפנה אליו בדואר אלקטרוני, בכתב, בהודעות SMS או בע''פ באם התקבל מידע אודותיו מטעם מקבלי המתנה וזאת על מנת שיוצעו לו השירותים. מובהר בזאת כי הפניה שתבוצע אל המשתמש נעשית בהתאם לרשימות שסופקו על ידי מקבלי המתנות וכי החברה היא זו שתפנה אל המשתמש בשמם. כל פניה מצד המשתמש בעניין זה תעשה אל מקבלי המתנות בלבד וידוע לו והוא מסכים לכך שמקבלי המתנות הם האחראים היחידים בפניית החברה אל המשתמש.

10.2.              האתר, השירות האינטרנטי והתכנים המוצגים במסגרתם, זכויות היוצרים, הפטנטים, המדגמים, הסודות המסחריים, החומרים, היישומים, העיצוב הגרפי, הקבצים, הקודים, הצעות העבודה, התמונות וסימני המסחר המוצגים בהם (להלן: "התכנים"), שייכיםלחברה ו/או לצד שלישי אשר התיר לה את השימוש בהם, והם מוגניםעל ידי החקיקה הלאומית והבינלאומית הרלוונטית.

10.3.              אין בתכנים ו/או באמור בהם אלו, במפורש ו/או במשתמע, מכוח השתק ו/או בכל דרך אחרת, משום מתןרישיון או זכות להשתמש בסימני המסחר המופיעים במסגרת התכנים, ללא ההסכמה מראש בכתב של  החברה.

10.4.              אין להפיץ, להעתיק, ו/או לשכפל את התכנים או חלקים מהם, ללא אישור מראש ובכתב מהחברה.

10.5.              אין לעשות שימוש בלוגו של החברה, בזכויות יוצרים ו/או בקניין רוחני כלשהו של החברה ללא אישור מראש ובכתב מן החברה.

11.          סמכות שיפוט

על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל. לבתי המשפט של העיר תל אביב-יפו תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת שיתגלעו בין הצדדים בקשר עם תנאי השימוש הללו.

12.          שונות

12.1.              בכל מקרה אשר בו, מחמת "כוח עליון", נבצר יהא ליתן את השירות כתיקנו, לא תהא החברה ו/או מי מטעמם, אחראים באופן כלשהו כלפיי המשתמש ו/או מקבל המתנה ו/או צד שלישי. למען הסר ספק, אין בהוראה זו כדי להטיל על החברה ו/או על מי מטעמם אחריות כלשהי, אלא אם אחריות זו מוטלת על האחרונים מפורשות בהוראות תקנון זה.

12.2.              בכל מקרה של סתירה בין האמור בתכנים המוצגים באתר ו/או בשירות האינטרנטי לאמור בתנאי השימוש יגבר האמור בתנאי השימוש.

12.3.              רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר ו/או השירות האינטרנטי יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

12.4.              פניות ל - easy2give בכל שאלה בנוגע לשירות ניתן לפנות לשירות לקוחות בדוא"ל, בכתובת: support@easy2give.