הענקת מתנות באתר EASY2GIVE
תנאי שימוש

 1. מבוא
  1. ברוכים הבאים לאתר easy2give המופעל על ידי חברת גואינג דאץ' בע"מ (להלן: "החברה").
  2. האתר לעניין תנאי שימוש אלו הינו אתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.easy2give.co.il ו/או במקרה בו מקבלי המתנה רכשו את שירות אישורי ההגעה בנוסף לשירות הענקת המתנות המשתמשים יקבלו לינק ייעודי והמוזמנים יופנו ישירות לעמוד שבו כבר נבחר מראש עבורם למי תוענק המתנה, במסגרת זאת כל התכנים, החומרים, שירותים, ממשקים ו/או מידע מכל סוג שהוא המוצגים באתר easy2give ובכלל זה, כל טקסט שהוא, תמונה, גרפיקה, שרטוט, ציור, צילום, רישום, לוגו, תוכן אודיו-וויזואלי, והנפשה המוצגים באתר easy2give (לעיל ולהלן: "האתר").
  3. השימוש באתר ו/או בשירותים כפוף להוראות ולתנאים המופיעים במסמך זה, במדיניות הפרטיות וביתר התכנים המוצגים באתר (להלן: "תנאי השימוש"), ואלה חלים, ללא תנאי, על כל משתמש באתר (להלן: "המשתמש/ים" או "נותן המתנה").
  4. תנאי השימוש מיועדים לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
  5. כותרות הפרקים להלן מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמשים ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש.
  6. עליך לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הגנת הפרטיות בטרם תיכנס ו/או תעשה שימוש באתר ו/או בשירותים.
  7. כל שימוש באתר יעיד כי קראת והסכמת לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות, ללא כל הגבלות וסייגים. אם אינך מסכים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים במסגרתה.
  8. החברה רשאית בכל עת ומבלי לתת על כך הודעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את תנאי השימוש על ידי עדכון של מסמך זה, ושינוי זה יחייב את המשתמשים לכל דבר ועניין.
  9. החברה משקיעה מאמצים סבירים על מנת להבטיח את התחזוקה והזמינות של באתר והתכנים המוצגים במסגרתו, אולם, על אף מאמצי החברה, פעילות האתר עשוי להיות מופרע, מופסק, מושהה או מעוכב, באופן קבוע או זמני, בשל גורמים או אירועים אשר אינם בשליטת החברה או שלא מרצונה.
  10. השימוש באתר הינו למטרת שימוש פרטי אישי של המשתמשים בלבד ואסור להשתמש באתר ו/או בתכנים המוצגים במסגרתו באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות ו/או לשם העתקה, שכפול, שיווק, האתר לרשות הציבור, תרגום, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, הפצה ו/או כל שימוש אחר בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב של החברה.
 2. זכאות להשתמש באתר
  1. כל אדם, לרבות חברה, רשאים להשתמש באתר ובשירותים (כהגדרתם להלן), בכפוף למילוי התנאים המצטברים שלהלן:
   1. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות;
   2. ככל שהמשתמש הנו אדם, מלאו לו 18 שנים;
   3. ככל שהמשתמש הנו אדם, הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה;
   4. בבעלות המשתמש תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט;
   5. המשתמש הנו בעלים של כרטיס אשראי ישראלי ו/או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי בכפוף לסעיף 3.12 להלן;
  2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה ו/או חברת האשראי (כהגדרתה להלן) רשאית למנוע מכל נותן מתנה להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש ו/או להתנות את מתן השירות בהמצאת פרטים ומסמכים מזהים בעניינו של המשתמש ו/או לסרב להעניק את השירותים למי מהמשתמשים והכל על פי ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ו/או חברת האשראי.

 3. השירות
  1. החברה מספקת שירות המאפשר למשתמשים באתר להעניק לבעלי אירועים (כדוגמת חתונות, בר/בת מצווה בריתות וכיו"ב) (להלן: "מקבל/י המתנה") מתנות באמצעות כרטיסי אשראי ובתשלומים (להלן בהתאמה: "המתנה" ו"השירות/ים").
  2. על מנת לספק את השירות, נדרש כל משתמש למלא באופן מלא ומדויק את הפרטים אשר יידרשו ממנו לעניין זה ובכלל זה פרטי זיהוי ופרטי אמצעי תשלום של המשתמש וכן את שמותיהם של מקבלי המתנה. יובהר כי, מתן השירות כפוף להשלמה מלאה ונכונה של הפרטים כאמור לעיל.
  3. המתנה אשר הוענקה על ידי המשתמש תועבר למקבל המתנה (בהתאם לפרטים אשר הוזנו באתר לעניין זה על ידי המשתמש) באמצעות חברת ישראכרט בע"מ (לעיל ולהלן: "חברת האשראי") עימה התקשרה החברה בהסכם לסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב.
  4. השירות כולל גישה לאתר אשר יאפשר למשתמש להעניק את המתנה בתאריך האירוע עוד טרם הגעתו לאירוע או במקרים בהם נבצר ממנו להגיע לאירוע עד לתום 7 ימים מתאריך האירוע. מובהר כי השירות יועמד לרשות המשתמש עד חלוף 7 ימים מתאריך האירוע וכי לאחר מועד זה לא ניתן יהיה עוד להעניק מתנות.
  5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את היקף השירותים, להרחיבם או לצמצמם, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
  6. חלק מהשירותים מסופקים או מוענקים, לפי העניין על ידי צדדים שלישיים ולא על ידי החברה (להלן: "שירותי צד שלישי").
  7. החברה אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לשירותי צד שלישי, לטיבם, או להתאמתם לצרכי המשתמש.
  8. השירות שיינתן על ידי החברה יכלול גישה לאתר, בהתאם לתנאים המפורטים להלן:
   1. יובהר כי האתר אינו מכבד כרטיסי אשראי מסוג "דיינרס".
   2. סכום המתנה המרבי אותו ניתן להעניק במסגרת ביצוע חיוב בכרטיס אשראי אחד הינו 5,000 ₪ (חמשת אלפים שקלים חדשים). כמו כן, ניתן לשלם את סכום המתנה בעד 6 (שישה) תשלומים סה"כ והכל בכפוף לתשלום עמלות השירות והאשראי (כהגדרתה להלן).
   3. חברת האשראי תעביר למקבל המתנה את מלוא סכום המתנה בתוך ארבעה ימי עסקים מיום האירוע למעט ככל שיחולו עיכובים אשר לא תלויים בחברה ו/או שאינם בשליטתה.

 4. התמורה
  1. המשתמש מצהיר ומסכים כי עצם השימוש בשירות מהווה הסכמה והרשאה לכך שהחברה תהיה רשאית לחייב את כרטיס האשראי של המשתמש בעמלות שעליו לשלם לחברה, לחברת הסליקה ולחברת האשראי (להלן: "עמלות השירות והאשראי"). סכום עמלות השירות והאשראי יופיע בפני המשתמש טרם ביצוע החיוב בכרטיס האשראי של המשתמש. מובהר כי גובה עמלות השירות והאשראי עלול להשתנות מעת לעת וידוע למשתמש והוא מסכים לכך כי חרף האמור בסעיף 4.2 להלן, סכום עמלות השירות והאשראי שיופיע טרם ביצוע החיוב בכרטיס האשראי הוא הסכום בו הוא יחוייב ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה בעניין.
  2. סכום העמלה ייקבע בהתאם למספר התשלומים ולסכום המתנה, ובכל מקרה יוצג לנותן המתנה לאישורו טרם ביצוע הענקת המתנה בפועל במועד ההענקה. יצוין כי סכום העמלה ייקבע בהתאם למספר התשלומים וגובה סכום המתנה והחברה אינה יכולה לפרסם סכומים אלה מראש והמשתמש מאשר בזאת כי לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בעניין גילוי גובה העמלות הנגבות.
  3. החיוב יתבצע באמצעות אמצעי התשלום אשר נמסרו על ידי המשתמש כאמור בסעיף ‎3.2 לעיל.
  4. מתן השירות והעברת המתנה למקבל המתנה כפופה לאישור הפעולה על ידי חברת האשראי אשר באמצעותה התחייב נותן המתנה לבצע את התשלום. מובהר בזאת כי ללא קבלת אישור חברת האשראי לא ניתן יהיה לאשר את הענקת המתנה.
  5. מובהר בזאת כי במידה וחברת כרטיסי האשראי של נותן המתנה תסרב לכבד את התחייבויותיו תבוטל המתנה, והשירות לא יסופק, במקרה זה יחויב נותן המתנה בסכום עמלות השירות והאשראי וסכום זה לא יוחזר לו.
  6. ככל שמשתמש יהיה מעוניין לקבל מהחברה חשבונית בגין העסקה, רשאי המשתמש לפנות לחברה באמצעות דואר אלקטרוני info@easy2give.co.il .

 5. תקלות
  1. החברה משקיעה מאמצים סבירים על מנת להבטיח את התחזוקה והזמינות של האתר ותוכנו. אולם, על אף מאמצי החברה, הפעילות באתר עשויה להיות מופרעת, מופסקת, מושהית או מעוכבת, באופן קבוע או זמני, בשל גורמים או אירועים אשר אינם בשליטת החברה או שלא מרצונה. המשתמש מוותר בזאת מראש על כל טענה כנגד החברה באשר לתקלות תקשורת ולאי היכולת להעניק מתנות באמצעות באתר.
  2. קרתה תקלה בעקבותיה לא ניתן היה להעניק מתנות במהלך האירוע, מתחייב המשתמש לשתף פעולה עם החברה ולאפשר לה ליצור עימו קשר טלפוני על מנת להציע להם להעניקה לאחר האירוע.
  3. המשתמש ידווח לחברה על כל תקלה באתר אל מספר הטלפון 5055* (להלן: "הודעה על תקלה"). בכפוף לזמינות, החברה תטפל בתקלה בהקדם האפשרי.

 6. הכחשת עסקה בכרטיס אשראי וקיזוז
  1. המשתמש מאשר כי במקרה שבו יתכחש למתן המתנה מכל סיבה שהיא, וכספי המתנות טרם הועברו למקבל המתנה, החברה תבטל את עסקת האשראי של המתנה הרלוונטית וחברת האשראי תקזז את סכום המתנה המוכחש מכספי המתנות אשר מגיעים למקבל המתנה וזאת ללא קבלת כל אישור ממקבל המתנה ולמשתמש לא תהיה כל טענה בעניין.
  2. החברה תהיה רשאית ליצור קשר עם מקבל המתנה ולמסור לו כי אחד מנותני המתנה התכחש למתנה וכי הסכום המוכחש יקוזז מכספי המתנות המגיעים למקבל המתנה.
  3. המשתמש מתחייב באופן בלתי חוזר כי במקרה שבו אחד או יותר מנותני המתנה יתכחש למתן המתנה מכל סיבה שהיא, לאחר שהועברו אליו כספי המתנות, ישפה את החברה בגובה הסכום המוכחש, וזאת מיד עם דרישתה הראשונה.
  4. במקרה שבו המשתמש חב כספים כלשהם לישראכרט, לרבות הלוואה אשר הועמדה למשתמש ע"י ישראכרט, תהיה רשאית ישראכרט ו/או החברה לקזז כספים מכספי המתנות כנגד חוב זה.

 7. ביטול השירות
  1. הלקוח יהיה רשאי לבטל את הזמנת השירותים בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") אשר עיקריו יובאו להלן ולכל חוק אחר החל בעניין (וזאת למען הנוחות ומבלי להחיל סטנדרט שונה מזה החל מכוח חוק הגנת הצרכן באשר לביטול עסקת מכר מרחוק).
   1. ביטול בהתאם לסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן ובכפוף לכל דין רלוונטי אחר. המשתמש יהיה רשאי לבטל את הענקת המתנה, על ידי שליחת הודעת ביטול אשר תכלול את הפרטים הבאים: שם מלא, מספר טלפון (להלן: "הודעת הביטול").
   2. הודעת הביטול תישלח אל החברה באחת הדרכים המפורטות להלן:
    1. טלפון: *5055 בימים א' - ה' בין השעות: 9:00-18:00;
    2. בדואר אלקטרוני: info@easy2give.co.il;
    3. בדואר רשום לכתובת: הצבר 6, אזור.
    4. באתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.easy2give.co.ilבאמצעות לחצן "צור קשר" הממוקם בתחתית דף הבית.
   3. נשלחה הודעת ביטול, החברה תפעל להשבת המתנה ממקבלי המתנה, לאחר השבת המתנה תפעל החברה מול חברת האשראי להשבת סכום המתנה למשתמש. יובהר, כי בכל מקרה של סירוב השבת המתנה על ידי מקבלי המתנה המשתמש מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין ככל שתהיה לו כנגד החברה.
   4. בהתקבל בחברה פניה מחברות האשראי בדבר בירור ו/או הכחשת עסקה מטעמו של בעל הכרטיס באמצעותו הוענקה המתנה אזי, החברה תהיה רשאית למסור את המידע הדרוש לחברת האשראי בנוגע לעסקה ולאירוע בו העסקה בוצעה.
   5. החברה תהיה רשאית לבטל את השירות בכל רגע נתון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמשתמש לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי עקב ביטול כאמור. במקרה בו נגבה תשלום מהמשתמש ובוטל השירות אזי, המשתמש יהיה זכאי להחזר כספי בגין הענקת המתנה.

 8. איסור הלבנת הון
  1. המשתמש מתחייב למסור לחברה נתונים מדויקים. ידוע למשתמש כי מסירת פרטים כוזבים על ידו הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. למען הסר ספק מובהר כי, החברה וחברת האשראי תהינה רשאיות לנקוט בכל צעד משפטי כנגד כל משתמש אשר מסר פרטים כוזבים, כולל פנייה לערכאות בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או מי מטעמה.
  2. המשתמש מסכים מצהיר כי השימוש אשר ייעשה על ידו בשירות ייעשה אך ורק לצורך פעילות חוקית, כי אין בעשיית שימוש בשירות על ידו משום הפרה של חוק איסור הלבנת הון ומימון טרור, תשס"א-2001 וכן כל הוראות דין אחר וכי בכל מקרה של הפרת סעיף זה יישא המשתמש באופן בלעדי במלוא האחריות, לרבות אחריות פלילית.
  3. המשתמש מסכים ומצהיר כי ידוע לו שהחברה תהא רשאית למנוע ו/או לעכב העברת מתנה ו/או להעביר כל מידע אודות משתמש ו/או מקבל מתנה ככל שתידרש לעשות כן על ידי משטרת ישראל ו/או על ידי כל גורם מוסמך אחר לרבות חברת האשראי.

 9. אחריות
  1. החברה תעשה כמיטב יכולתה לספק את השירותים ומשקיעה מאמצים סבירים על מנת להבטיח את התחזוקה והזמינות של האתר והתכנים המוצגים במסגרתה, אולם, יובהר ויודגש כי מדובר בשירות בעל אופי טכני, אשר מעצם טבעו עלולות להיגרם בקשר אליו תקלות לא צפויות, וכי על אף מאמצי החברה, פעילות האתר עשויה להיות מופרעת, מופסקת, מושהית או מעוכבת, באופן קבוע או זמני, בשל גורמים או אירועים אשר אינם בהכרח בשליטת החברה או שלא מרצונה לדוגמת תקלות חשמל ומגבלות טכנולוגיות. ועל כן, החברה אינה מתחייבת כי האתר ו/או השירות יהיו ללא הפרעות או ללא תקלות, או כי הפרעות או תקלות תתוקנה, או כי השירות או השרת המספק את השירות יהיו נקיים מוירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. החברה לא תהיה אחראית לאספקת השירותים, טיבם ואיכותם וכי האחריות היחידה בה נושאת החברה היא להעברת עלות השירות לספק החיצוני. לכן, המשתמש מוותר בזאת מראש על כל טענה כנגד החברה בשל תקלות תקשורת ו/או האשראי ו/או מכוח הפעלת האתר במהלך האירוע ו/או יכולתו של המשתמש להעניק מתנה במהלך האירוע.
  2. השימוש באתר ובתכני האתר הינו "כפי שהוא" ("AS IS") על פי שיקול דעתו הבלעדי של המשתמש. המשתמש מסכים ומאשר כי האחריות לכל סיכון ו/או נזק ו/או הוצאה, בין ישירים ובין עקיפים, אשר עשויים להיגרם ו/או אשר יגרמו למשתמש ו/או למי מטעמו כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בתכני האתר ו/או השירותים, כולם או חלקם, כולל, בין היתר, כל החלטה שהמשתמש עשוי לקבל בהתבסס על הדיוק, השלמות, האמינות והשימושיות של התוכן, מוטלת עליו בלבד. המשתמש פוטר את החברה מכל אחריות בגין כל נזק, הפסד, הוצאות ותשלומים העלולים להיגרם לו, במישרין או בעקיפין כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בשירותים.
  3. המשתמש פוטר את החברה ו/או חברת האשראי מכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או חסרון העלולים להיגרם ו/או שיגרמו אשר ייגרמו למשתמשים, מכל סיבה שהיא, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בתכני האתר ו/או בשירותים, לרבות בין היתר, כתוצאה מכשלים ו/או הפרעות בפעילות האתר ו/או השירותים.
  4. המשתמש מאשר כי ידוע לו כי החברה ו/או חברת האשראי מהוות אך ורק פלטפורמה להעברת כספי המתנות ולפיכך המשתמש מצהיר ומאשר כי לא תהיה לו טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או כלפי חברת האשראי ו/או כלפי אולם האירועים בכל הקשור לכספי המתנות ו/או להעברתם למקבל המתנה.
  5. בכל מקרה, החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של נותן המתנה ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
  6. החברה לא תהיה אחראית, והמשתמש פוטר את החברה מאחריות בגין כל נזק, הפסד, הוצאות ותשלומים העלולים להיגרם לו, במישרין או בעקיפין כתוצאה מהשימוש באפליקציה ו/או בשירות.
  7. נותן המתנה מתחייב לשפות את החברה, או מי מטעמה, מיד עם דרישתם הראשונה בגין כל תביעה, טענה, דרישה, נזק ו/או אבדן רווח, תשלום, לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד, עקב הפרת תנאי השימוש.

 10. מסירת פרטים וסודיות
  1. החברה מתחייבת לעשות ככל שביכולתה תוך שימוש באמצעים סבירים ומקובלים לשמור על סודיות פרטי כל המשתמשים (בעלי האירוע ונותני המתנה) שנמסרו בעת ביצוע פעולות באתר.
  2. משתמש באתר מצהיר ומתחייב כי כל הפרטים שיוזנו על ידו באתר יהיו נכונים אמיתיים ומדויקים. חל איסור על המשתמש להזין לאתר ולצורך קבלת השירותים פרטים של אדם אחר ללא הסכמתו.
  3. לחברה לא תהיה כל חבות במקרה שהמשתמש באתר יעביר או יודיע לחברה או לצד שלישי, בין אם במסגרת שירותי האתר או תוכנה או מרצונו, את פרטיו האישיים של אדם אחר (לרבות ומבלי לגרוע, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכדומה) מבלי שהמשתמש באתר קיבל תחילה את הסכמתו של אותו אדם. במקרה כזה, הודעה זו תיעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש באתר.

 11. קנין רוחני
  1. האתר והתכנים המוצגים במסגרתו, זכויות היוצרים, הפטנטים, המדגמים, הסודות המסחריים, החומרים, היישומים, העיצוב הגרפי, הקבצים, הקודים, הצעות העבודה, התמונות וסימני המסחר המוצגים באתר (להלן: "תכני האתר"), שייכים לחברה ו/או לצד שלישי אשר התיר לה את השימוש בהם, והם מוגנים על ידי החקיקה הלאומית והבינלאומית הרלוונטית.
  2. אין בתכנים המוצגים באתר ו/או באמור בתכנים אלו, במפורש ו/או במשתמע, מכוח השתק ו/או בכל דרך אחרת, משום מתן רישיון או זכות להשתמש בסימני המסחר המופיעים במסגרת התכנים המוצגים באתר ללא ההסכמה מראש בכתב של החברה.
  3. אין להפיץ, להעתיק, ו/או לשכפל את התכנים המוצגים באתר או חלקים מהם, ללא אישור מראש ובכתב מהחברה.
  4. אין לעשות שימוש בלוגו של החברה, בזכויות יוצרים ו/או בקניין רוחני כלשהו של החברה ללא אישור מראש ובכתב מן החברה.

 12. סמכות שיפוט
  1. על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
  2. לבתי המשפט של העיר תל אביב-יפו תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת שיתגלעו בין הצדדים בקשר עם תנאי השימוש הללו.

 13. שונות
  1. בכל מקרה אשר בו, מחמת "כוח עליון", נבצר יהא ליתן את השירות כתיקנו, לא תהא החברה ו/או מי מטעמם, אחראים באופן כלשהו כלפיי המשתמש ו/או מקבל המתנה ו/או צד שלישי. למען הסר ספק, אין בהוראה זו כדי להטיל על החברה ו/או על מי מטעמם אחריות כלשהי, אלא אם אחריות זו מוטלת על האחרונים מפורשות בהוראות תקנון זה.
  2. לידיעתך, החברה נעזרת במנגנוני הגנה מתקדמים כדי לאבטח את המידע באתר. חדירה למערכות המחשב של האתר או של החברה מהווה עבירה פלילית לפי החוק החל בישראל. עם זאת החברה אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה, חשיפת מידע או תקלות והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האפליקציה, ולא תהא לך כל טענה ו/או תלונה בעניין זה. 14.4. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
  3. פניות לחברה בכל שאלה בנוגע לשירות ישלחו בדוא"ל, בכתובת: info@easy2give.co.il או בטלפון: 5055* או בכתובת הצבר 6 אזור.

עודכן לאחרונה ביום: 29 ינואר 2020