מדיניות פרטיות

גואינג דאץ בע"מ (להלן: "החברה") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר "www.easy2give.co.il" (להלן בהתאמה: "המשתמש" ו- "האתר") המנוהל והמופעל על ידי החברה.

המשתמש מתחייב כי ככל שיעשה שימוש בשירות הענקת המתנות באתר עבור מעניק מתנה נוסף מלבדו אזי קיבל את אישורו והסכמתו למדיניות הגנת פרטיות זו, למסירת מידע אודותיו לחברה וכן להסכמתו כי גם הוא יחשב ויוגדר כמשתמש לצורך מדיניות פרטיות זו.

המידע המובא להלן מיועד לסייע למשתמש להבין את מדיניות הגנת הפרטיות של החברה.

מדיניות הפרטיות כפי שתפורט להלן, תבהיר את המקורות שבאמצעותם החברה אוספת מידע אודות המשתמשים באתר, המטרות שלשמן החברה אוספת את המידע, איזה מידע נאסף אודות המשתמשים, איזה שימוש אפשר שהחברה תעשה במידע, כיצד החברה מטפלת במידע וכיצד היא שומרת את המידע.

המידע שהמשתמש מסר או ימסור לחברה, בין בע"פ ובין בכתב, תלויה בהסכמתו וברצונו של המשתמש ואינה נובעת מחובה חוקית אלא אם כן נאמר מפורשות אחרת.

המידע יישמר במאגרי המידע של החברה לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. לצורך מימוש המטרות האמורות כאמור, ייתכן שהחברה תעביר מידע אודות המשתמש או כל חלק ממנו לצדדים שלישיים כמפורט במדיניות פרטיות זו.

מדיניות פרטיות זו כתובה בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.

 1. יצירת קשר בעניין מידע

  כל שאלה בעניין שימוש במידע הנאסף על ידי החברה ניתן להפנות אל החברה באמצעות דואר אלקטרוני: info@easy2give.co.il, באופן ישיר או בטלפון שמספרו 03-5045042.

 2. המקורות שבאמצעותם החברה אוספת מידע אודות המשתמש
  1. מידע שהמשתמש מוסר לחברה במסגרת השימוש באתר;
  2. מידע שהמשתמש מוסר לחברה לצורך הענקת המתנות לבעלי האירוע באמצעות האתר;

 3. המידע אותו החברה אוספת אודות המשתמש
  1. פרטים אודות משתמשים העושים שימוש בשירות הענקת המתנות באתר: שם מלא של המשתמש (ושל מעניקי מתנה נוספים אם וככל שקיימים), פרטי התקשרות של המשתמש (כתובת דוא"ל ומספר טלפון נייד), מספר תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי, פרטים אודות האירוע שאליו מוזמן המשתמש (תאריך האירוע, מקום האירוע ושמות בעלי האירוע) ברכה אישית של המשתמש לבעלי האירוע, תמונה אשר תצורף לברכה לבעלי האירוע, סכום המתנה אותה מעוניין המשתמש להעניק לבעלי האירוע, מספר תשלומים לחיוב, ארבע ספרות אחרונות של כרטיס האשראי ותוקף של כרטיס האשראי.
  2. פרטים אודות משתמשים המבקשים כי החברה תיצור איתם קשר: שם מלא, טלפון וכתובת דוא"ל.
  3. מידע שאינו אישי: מידע אשר אינו חושף את הזהות האישית של המשתמש והנאסף בעזרת אמצעים טכנולוגיים שונים כמפורט במדיניות הגנת פרטיות זו.

 4. מדוע החברה אוספת את המידע ("המטרות")
  החברה זקוקה למידע אודות המשתמש לצורך המטרות הבאות, כולן או חלקן:
  1. כדי להעניק למשתמש את השירותים המוצעים על ידי החברה;
  2. כדי ליצור קשר עם המשתמש;
  3. כדי לשלוח למשתמש עדכונים, הודעות ומידע נוסף בקשר עם השירותים המוצעים על ידי החברה;
  4. לצורך סטטיסטיקה, מחקר, ניתוח ועריכת סקרי שביעות רצון;
  5. לצורך זיהוי המשתמש בעת שימושו באתר;
  6. לצורך תפעול ופיתוח של האתר ובכלל האמור לצורך מתן תמיכה למשתמש וטיפול בבקשות ותלונות של המשתמש;
  7. לצורכי התגוננות מפני תביעות, דרישות וטענות בקשר עם מתן השירותים על ידי החברה;
  8. לכל מטרה נוספת המפורטת במדיניות הגנת פרטיות זו ו/או בתנאי השימוש של האתר.
 5. העברה של המידע
  1. המידע אשר יוחזק במאגרי המידע של החברה, יכול ויימסר לצדדים שלישיים בהתאם לתנאי מדיניות הגנת הפרטיות.
  2. העברת המידע לצדדים שלישיים תכלול מידע רלוונטי בלבד שאינו חורג מהמטרות שלשמן מועבר המידע ותתבצע באופן מידתי למטרה מוגדרת, מפורשת ולגיטימית.
  3. החברה רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:
   1. אם יתקבל אצל החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש או מידע אודות המשתמש ובהתאם להוראות כל דין.
   2. הצדדים השלישיים המעניקים לחברה שירותים שונים ובין היתר יועצים מקצועיים חיצוניים, נוני שירותי תמיכה באתר, נותני שירותי אבטחה ותמיכה במערכות האבטחה, מערכות טכנולוגיית מידע (IT), ספקי שירותי תמיכה ואחסון, חברות סליקה, חברות כרטיסי אשראי וצדדים שלישיים נוספים אשר מעניקים לחברה שירותים בקשר עם פעילותה.
   3. בכל מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם בין המשתמש או מי מטעמו לבין החברה או מי מטעמה ו/או בין החברה או מי מטעמה לבין צדדים שלישיים כלשהם.
   4. בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נדרשת כדי למנוע נזק לחברה, למשתמש או לצד שלישי כלשהו.
 6. אבטחת מידע
  1. החברה נוקטת באמצעים לשם אבטחת מידע ופועלת בהתאם לסטנדרטים המקובלים. עם זאת, וכידוע, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, לעולם לא יכול להיות בטוח לחלוטין ובכל עת שבה המשתמש מוסר מידע לחברה, בפרט באמצעות רשת האינטרנט, המשתמש עושה זאת בכפוף לסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו.
  2. אם יש למשתמש סיבה להאמין כי העברת המידע לחברה אינה בטוחה עוד (לדוגמה, אם המשתמש מרגיש כי ייתכן שהעברת המידע לחברה הועמדה בסכנה), נודה אם תעדכן אותנו באמצעי התקשרות שבסעיף 1 לעיל.
  3. ייתכן והאתר יכיל קישורים, היפר-קישורים, באנרים, פרסומות לאתרים ו/או אפליקציות של צדדים שלישיים (להלן: "תכנים").
  4. החברה אינה מפקחת ו/או בודקת את מהימנותם ו/או חוקיותם של תכנים כאמור. לפיכך, החברה לא תישא בכל חבות או אחריות, מכל סוג שהיא, בגין תכנים כאמור ו/או בקשר לשימוש שיעשו המשתמשים בתכנים כאמור.

 7. תקופת החזקה של המידע
  1. החברה תשמור את המידע אודות המשתמש לפרק הזמן הדרוש להבטחת המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו אלא אם תקופת החזקה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על פי דין.
 8. הדין החל
  1. התנאים וההוראות המפורטים במדיניות הגנת פרטיות זו, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל.
  2. סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם מדיניות הפרטיות מוקנית בזאת באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב.

 9. שינויים למדיניות הגנת הפרטיות
  1. החברה בוחנת את מדיניות הפרטיות באופן סדיר ושומרת את הזכות לבצע שינויים בכל עת על מנת להתחשב בשינויים בניהול פעילותה ובדרישות חוקיות.
  2. אנא בחן את תאריך העדכון אחרון של מדיניות הפרטיות כדי לראות מתי זו שונתה לאחרונה.

מעודכן ליום: 2.1.2019